Muzykgroep Kapriol'! bringt lieten en dûnsmeldijen dy't basearre binne op âlde Fryske en/of Nederlânske boarnen. Fan dit wol hast fergetten repertoire hawwe se meiinoar kleurrike, frije bewurkingen makke. Dêrby komme ynfloeden fan in soad muzykfoarmen út alderhanne lannen en tiden, lykas folk, Renêssânse, midieusk, Keltysk, pop, ensfh. oan bod. Opfallend binne de a capella-sang, ûnferwachte arranzjeminten en ynstrumenten dy 't jo net alle dagen tsjinkomme.       

In Augustus 2015 is de Fryske cd 'Niewelnacht Lieten' oant stân kommen mei stipe fan in Grundtvig projekt fan de E.U.
Net allinne yn Nederlân, mar ek yn it bûtenlân hat Kapriol!' optredens by konserten en festivals. Sa spile de groep in oantal kearen op festivals yn bygelyks de Feriene Steaten, Spanje, Denemarken, Dútslân, Poalen en Frankryk.

Kapriol’! hat ferskillende programma's:

- Ôfwikseljend programma mei Fryske en/of Nederlânske muzyk út earder ieuwen. In grut diel fan de Fryske lieten binne ôfkomstig út 17de, 18de en 19de ieuske Fryske boarnen, bygelyks  fan Jan Jansz. Starter, Gysbert Japicx, de bruorren Halbertsma en Waling Dykstra. Hiel spesjaal is ien fan de alve Fryske villanellen fan Jaques Vredeman, nammentlik it liet ‘Sil ik dy ris’ út 1602. Dizze villanellen binne de âldste Frysktalige lieten dêr’t net inkeld de tekst, mar ek de muzyk noch fan bewarre bleaun is en Kapriol'! wie de earste dy dit liet op cd hat fêstlein. De Fryske dûnsmeldijen binne benammen ôfkomstig út de 19de ieuske hânskriften fan Wieger Visser en Andries Kiers.                       

De Nederlânske muzyk fan Kaprio! is û.o. basearre op lieten út it Antwerps Liedboek (1544) en op dûnsmeldijen  út de Oude en Nieuwe Hollantse Boerenlieties en Contredansen (omtrint 1700).

'De Tiid hâldt Skoft', in programma tegearre mei de Fryske skriuwer Willem Schoorstra. It is in muzikaal ferteltheater, dat it publyk meinimt op in reis troch Fryske lannen út earder tiden. In jûn mei de moaiste folkmuzyk en de meast nijsgjirrige saken!

- 'Eruit of verzuipen!!!, in maritym programma, wêrby lieten oer de see, shanties en ynstrumintale dûnsmeldijen út de Nederlânske en Fryske tradysje wurde ôfwiksele mei spannende ferhalen (yn it Nederlânsk) dy Marian fûn hat yn it deiboek fan har oerpake. Wy kinne dit programma illustrearje mei ôfbildingen fan âlde foto's en tekeningen út dit deiboek.

De groep komt net allinnich mei harkprogramma's yn it Nederlânsk, Frysk en Esperanto, mar ek mei programma's foar balfolk dûnsjûnen, maritime eveneminten en midieuske feesten.