Download promotrack: De Lêste Skeaf
Download de Nederlandse vertaling van het cd-boekje

Niewelnacht Lieten
 

Frysk:
Niewelnacht Lieten
Een kleurich byld fan benei fergetten lieten

Dizze cd is oant stân kommen mei stipe fan in Grundtvig projekt fan de E.U., nammentlik it Lifelong Learning Programme

Erasmus+

en mei help fan Stifting Edukado.net

De nûmers op de cd binne ferdield yn fiif tema's, dy't sa troch de ieuwen hinne hieltyd mar weromkomme: bern, leafde, frede, feest, wetter en farre.

Twa nûmers mei de âldste Frysktalige teksten dy't bewarre bleaun binne (12de ieu) , wurde brocht yn de Aldfryske taal. De lietteksten út lettere ieuwen binne oerset yn hjoeddedeis Frysk. Sa is ien fan de alve Fryske villanellen van Jaques Vredeman te hearren. Dizze villanellen (út 1602) binne de âldste Frysktalige lieten dêr't de muzyk noch fan bewarre bleaun is, mar noch nea wat fan fêstlein is op cd! Fierder binne de lieten en dûnsmeldijen op dizze cd ôfkomstich út oare, mear bekende 17de, 18de en 19de ieuske Fryske boarnen, sa as fan Starter, Japicx, Halbertsma,
Wieger Visser en Waling Dykstra.

Nederlands:
Niewelnacht Lieten
Een kleurig beeld van bijna vergeten liederen.

Deze cd is tot stand gekomen met financiële ondersteuning door een Grundtvig project van de E.U., namelijk het Lifelong Learning Programme

Erasmus+

en door de Stichting Edukado.net

De nummers op de cd zijn verdeeld in vijf thema's die door de eeuwen heen steeds terugkomen: kinderen, liefde, vrede, feest, water en varen.

Twee nummers uit de oudste nog bewaard gebleven Friestalige teksten (12e eeuw) zijn te horen in de Oudfriese taal van die tijd. De liedteksten uit de eeuwen daarna zijn omgezet in het hedendaags Fries. Zo is één van de elf Friese villanellen v a n Jaques Vredeman te horen. Die villanellen (uit 1602) zijn de oudste Friestalige liederen waarvan de muziek nog bewaard is gebleven. Hiervan was nog niet eerder iets op cd vastgelegd!
De overige liederen en dansmelodieën op deze cd zijn afkomstig uit andere, meer bekende 17e, 18e en 19e eeuwse Friese bronnen, zoals van Starter, Japicx, Halbertsma, Wieger Visser en Waling Dykstra.


English:
Niewelnacht Lieten
A colourful sketch of almost forgotten songs

This CD was created with the support of a Grundtvig project from the E.U, called the Lifelong Learning Programme

Erasmus+

and of the Foundation Edukado.net

The tracks on this CD are divided into five themes that reoccur through the ages: children, love, peace, feasting, water and sailing.

Two numbers from the oldest preserved Frisian text (12th century) are presented in the Old Frisian language of that time.
The verses from the following centuries have been translated into modern Frisian. So there is one of the eleven Frisian villanellas from Jaques Vredeman. These villanellas (from 1602) are the oldest Frisian songs where the musical notation has been preserved. No previous recordings have ever been made! Further there are several songs on this CD from other, better known 17th century Frisian sources, such as from Starter, Japicx, Halbertsma, Wieger Visser en Waling Dykstra.